09 July 2013

موج وبلاگی/ خشونت قانونی پذیرفتنی نیست؟!

  دوست و هموند عزیز و نازنین گمنامیان مطلبی را حول و حوش خشونت و خشونت حکومتی و اعدام و مجازات آغاز کرده و این را بصورت موج وبلاگی استارت زده.

قبل از اینکه دو سه خط در اینمورد نظرم را بنویسم برای وارد شدن به اینجا نه تنها می بایستی دنبال پسورد و اینها بعد از پس زدن گردو غبار و تارعنکوبدها از روی دفترچه مربوطه کنار بزنم، وقتی وارد اینجا شدم دیدم اینجا هم کلی تارعنکبود بسته. فکر میکنم چند سالی باشه که از دیار وبلاگستان به دیار فیس بوک مهاجرت کرده ام اما خوشحالم آنهایی که باقی ماندند و مانند من بی وفایی نکردند وبلاگستان را همچنان زنده نگه داشتند.
باری، حرف از خشونت و مجازات است. خشونت از هر شکل و نوعی پذیرفتنی نیست. حتی مجازات های دستگاه قضایی و انتظامی یک کشور باید مبرا از هرگونه خشونت باشد. بعنوان نمونه جریمه نقدی؛ جریمه کاری؛ محروم شدن؛ بازپرداخت و جبران کردن؛ مجازات های خشونت آمیز نیستند و حتی زندان هم بشرطی که در آنجا با زندانیان بصورت خشن و فیزیکی و روانی برخورد نکنند و آنها را .از حداقل های حقوق یک انسان زندانی محروم نکنند خشونت آمیز نیست

برای از میان برداشتن خشونت در جامعه هرگونه خشونت می بایستی طرد شود. چه از طرف شهروند با شهروند؛ سیستم با . شهروند و حتی شهروند با سیستم. به نظر من بدترین نوع خشونت که پایه خشونت در جامعه است خشونت پدر و مادر بر فرزند   
 ااست. یک بچه کوچک انسان کوچک، کاملا وابسته و آسیب پذیر است. تنبیه فیزیکی و روانی او فقط به او آسیب وارد می کند. 
 اگر لحظه ای خود را بجای کودک قرار دهیم و دنیا را از دید او ببینیم آنقدر مشکل و پیچیده نیست که دریابیم در نظر او هرکاری    که می کند موجه و قابل قبول است: از بازی ها یا تقلید های ناموفق و بی جا و بی گاه تا خواسته های بی جا و بی گاه. در حقیقت از دیگاه ما بی جایی و بی گاه اند در صورتی که در دید او اینطور نیست و از آنجاییکه او کاملا وابسته و نیازمند است تمام حرکات او موجه و بجا است.
امیدوارم که در دوران کودکی تنبیه نشده باشید اما اگر بیاد دارید که تنبیه شده اید کمی برگردید به آن زمان و دقیق فکر کنید که چه احساسی در حین و بعد از تنبیه داشتید. آیا گیج و در عین حال عصبانی نبودید که تنبیه می شدید؟ آیا پیش خود نمی اندیشیدید که چرا این مرد یا زن گنده با این همه ادعاهای فهیم بودن و با شعور بودن از درک ساده ترین مطلب که من بازی کردم من تقلید کردم من کار اشتباهی نکردم عاجز است؟!
  
خشونت از هر نوعش محکوم است حتی از نوع مجازات و تنبیه و یک جامعه مدرن بر پایه تحولات اخلاقی یک انسان مدرن و آگاه می بایستی هرگونه خشونت را یک جرم تلقی کند و خاطیان را از طریق غیر خشونت آمیز مجازات کند.

No comments: